PATCH

安全漏洞

优麒麟安全漏洞补丁公告。

公告名称描述安全级别影响版本影响组件状态发布时间
1UKSA-202209-0001KVE-2022-0803:kylin-kmre-window组件存在本地提权漏洞重要Ubuntu Kylin 22.04kylin-kmre-window <= 2.2-31+22.04已修复2022-09-30
2UKSA-202209-0002KVE-2022-0802:kylin-software-center组件存在本地提权漏洞重要Ubuntu Kylin 22.04kylin-software-center <= 4.5.74.1kylin已修复2022-09-30
3UKSA-202209-0003KVE-2021-1207:kylin-software-center组件存在本地提权漏洞重要Ubuntu Kylin 22.04kylin-software-center <= 4.5.74.1kylin已修复2022-09-30
4UKSA-202209-0004KVE-2021-0720:kylin-software-center组件存在命令注入漏洞重要Ubuntu Kylin 22.04kylin-software-center <= 4.5.74.1kylin已修复2022-09-30
5UKSA-202209-0005KVE-2022-0402:kylin-system-updater组件存在本地提权漏洞重要Ubuntu Kylin 22.04kylin-system-updater <= 1.4.20kord已修复2022-09-30
6UKSA-202209-0006KVE-2022-0403:kylin-system-updater组件存在本地提权漏洞重要Ubuntu Kylin 22.04kylin-system-updater <= 1.4.20kord已修复2022-09-30